A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Kogo dotyczy


osoby zainteresowane
  

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.  

Wymagane dokumenty

ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIE WYMAGAJĄCEJ UZYSKANIA ZEZWOLENIA WYSZCZEGÓLNIONYCH W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 2 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE RODZAJÓW INSTALACJI, KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

INSTALACJE WYTWARZAJĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – formularz zgłoszenia instalacji stanowi załącznik nr 1.

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz
  z numerami NIP, PESEL, REGON;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (rodzaj i zakres prowadzonej działalności – krótka charakterystyka, wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (w ciągu roku), rodzaj i ilość stosowanych surowców i materiałów (w tym karty charakterystyki stosowanych surowców);
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji – wielkość i rodzaj emisji wyrażona, w kg/h lub Mg/rok; (należy wskazać konkretne normy i przepisy, które wzięto pod uwagę przy określaniu wielkości emisji);
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o;

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca;

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku;
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku.

do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania w przypadku realizacji usługi  w formie elektronicznej wymagany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
 • dowód wniesionej opłaty skarbowej.

 

  

Opłaty

Opłata skarbowa:

od przyjęcia zgłoszenia - 120 zł

za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury: 17 zł,płatna na konto: Urząd Miasta Zgorzelec, Nr: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

 

Tryb odwoławczy

Stronie/om przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Postępowanie kończy się przyjęciem zgłoszenia lub wydaniem sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

W przypadku instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, postępowanie prowadzone jest zgodnie z trybem art. 152a i kończy się wydaniem decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony powietrza dotyczące eksploatacji instalacji spalania paliw w oparciu o art. 154 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce