A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji

7 dni.
 

Wymagane dokumenty


W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta z aplikacji GEO-INFO i.Wniosek, wniosek należy złożyć na formularzach urzędowych, oznaczonych symbolami: P i P1, dostępnych na stronie internetowej.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, wymagane jest aby wniosek opatrzony został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

  

Opłaty


Opłaty na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tabele o numerach: 10 i 13). Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr… lub za pomocą karty płatniczej w pokoju 210.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Wniosek, płatności można dokonać za pomocą systemu płatności online Paybynet.

  

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, organ wydaje decyzję administracyjną.

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Wniosek udostępnionej na stronie internetowej http://powiatzgorzelecki.giportal.pl (logowanie przez e-PUAP) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Mapa ewidencji gruntów i budynków udostępniana jest w formie drukowanej lub w formie elektronicznej (w formatach: SWDE, GML, GIV, DXF, TIFF lub PDF).

Mapa zasadnicza udostępniana jest w formie drukowanej lub w formie elektronicznej (w formatach: TIFF lub PDF).

Wnioskodawca otrzymuje również licencję określającą jego uprawnienia w zakresie możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce