A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Drukuj Drukuj

Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


Załatwienie sprawy następuje w terminach określonych w art. 35 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

Wymagane dokumenty


Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów składa właściciel lub władający wykazany w ewidencji gruntów i budynków - formularz jest dostępny na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej  w wysokości 10 zł.

W przypadku gdy w imieniu właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem występuje inna osoba, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź też przez adwokata lub radcę prawnego jeżeli występują w charakterze pełnomocnika).

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, chyba że ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

  

Opłaty


Koszty związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, określone przez klasyfikatora gruntów, ponosi wnioskujący. Zgodnie z art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie. Organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na poniesienie kosztów postępowania.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść wyłącznie w sytuacji gdy do wniosku dołączane jest pełnomocnictwo, a ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

Zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli  pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Zgorzelcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec: Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

  

Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej'

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  i budynków.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

  

Druki do pobrania© 2021 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.27
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij