A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


Załatwienie sprawy następuje w terminach określonych w art. 35 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

Wymagane dokumenty


Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów składa właściciel lub władający wykazany w ewidencji gruntów i budynków - formularz jest dostępny na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej  w wysokości 10 zł.

W przypadku gdy w imieniu właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem występuje inna osoba, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź też przez adwokata lub radcę prawnego jeżeli występują w charakterze pełnomocnika).

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, chyba że ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

  

Opłaty


Koszty związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, określone przez klasyfikatora gruntów, ponosi wnioskujący. Zgodnie z art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie. Organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na poniesienie kosztów postępowania.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść wyłącznie w sytuacji gdy do wniosku dołączane jest pełnomocnictwo, a ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

Zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli  pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Zgorzelcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec: Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

  

Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej'

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  i budynków.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce