A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Udostępnianie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


7 dni  

Wymagane dokumenty


W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta z aplikacji GEO-INFO i.Wniosek, wniosek należy złożyć na formularzach urzędowych, oznaczonych symbolami: P i P2, dostępnych na stronie internetowej.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, wymagane jest aby wniosek opatrzony został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W przypadku gdy w imieniu właściciela lub władającego występuje inna osoba, a wniosek dotyczy udostępnienia danych zawierających dane identyfikujące właściciela lub władającego nieruchomością, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź też przez adwokata lub radcę prawnego jeżeli występują w charakterze pełnomocnika) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, chyba że ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

W przypadku gdy wniosek składa osoba niebędąca właścicielem lub władającym nieruchomością objętą wnioskiem, należy wykazać interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością.

  

Opłaty


Opłaty na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tabela numer 9). Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr… lub za pomocą karty płatniczej w pokoju 210.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Wniosek, płatności można dokonać za pomocą systemu płatności online Paybynet.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść wyłącznie w sytuacji gdy do wniosku dołączane jest pełnomocnictwo, a ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z jej zapłaty. Zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli  pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Zgorzelcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec: Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

  

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, organ wydaje decyzję administracyjną.

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  i budynków.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Wniosek udostępnionej na stronie internetowej http://powiatzgorzelecki.giportal.pl (logowanie przez e-PUAP) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Dane o działkach ewidencyjnych, budynkach, lokalach, podmiotach wykazanych w EGiB, punktach granicznych, klasoużytkach - udostępniane są w formatach: SWDE, GML, GIV.

Wnioskodawca otrzymuje również licencję określającą jego uprawnienia w zakresie możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce