A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Kogo dotyczy

Osoby zainteresowane

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek;
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • Informacja uzupełniająca do oświadczenia;
  • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • Zaświadczenie wójta/burmistrza miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • W przypadku zmiany polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkości lub układu obciążeń - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • W zależności od potrzeb: pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  • W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego powiatzgorzelecki.pl w zakładce e-usługi (e-budownictwo) bądź e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Postępowanie kończy się przyjęciem zgłoszenia lub wniesieniem w ciągu 30 dni sprzeciwu.

© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce