A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


Od dnia złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem dowodu wniesienia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu starosta ma 14 dni na wyznaczenie terminu i miejsca narady koordynacyjnej.

W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast wyznaczania terminu przeprowadzenia narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów mających uczestniczących w naradzie.

  

Wymagane dokumenty


W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta z aplikacji GEO-INFO i.Projektant, wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej, do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (plan sytuacyjny), sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Projektant, do wniosku należy dołączyć zeskanowany projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych – format pliku „PDF”.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, wymagane jest aby wniosek opatrzony został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

  

Opłaty


Opłaty na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tabela numer 16, poz. 6).

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr… lub za pomocą karty płatniczej w pokoju 210.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Projektant, płatności można dokonać za pomocą systemu płatności online Paybynet.

  

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, organ wydaje decyzję administracyjną. Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Projektant udostępnionej na stronie internetowej http://powiatzgorzelecki.giportal.pl (warunkiem korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant jest złożenie wniosku o utworzeniu dostępu do aplikacji) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Szczegółowe zasady określający korzystanie z aplikacji określa regulamin dostępny na stronie internetowej.

Wniosek o założenie konta w aplikacji jest dostępny jest na stronie internetowej.

Organ zawiadamia uczestników o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce