A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wydanie kopii, odpisów dokumentów niebędących materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane

  

Czas realizacji


10 dni  

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie kopii, odpisów dokumentów niebędących materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz jest dostępny na stronie internetowej.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, wymagane jest aby wniosek opatrzony został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Wnioskodawca musi wykazać interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

W przypadku gdy w imieniu właściciela lub władającego występuje inna osoba, a wniosek dotyczy udostępnienia danych zawierających dane identyfikujące właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem - do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź też przez adwokata lub radcę prawnego jeżeli występują w charakterze pełnomocnika) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, chyba że ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z jej zapłaty.

 

  

Opłaty


Opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść wyłącznie w sytuacji gdy do wniosku dołączane jest pełnomocnictwo, a ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z jej zapłaty. Zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli  pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta w Zgorzelcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec: Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

  

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania wypisu lub wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Do dokumentów niebędących materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zalicza się m.in.: akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne orzeczenia sądów - uzasadniające wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego a także odpisy zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce