A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Kogo dotyczy


osoby zainteresowane
  

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wszystkie wymogi art. 83b, ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawierający:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeks cywilnego;

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) w przypadku realizacji usługi  w formie elektronicznej wymagany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego;

3.Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie
o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust. 4 uop (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

4.Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni-obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia- obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7. Miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika  z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, (w zależności od potrzeb):

projekt planu:

1. Nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w licznie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensatę przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy prawo ochrony środowiska,

2.Przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

3.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (…),

4. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art.52 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 12, 13 i 15 uop.

5. Dokumentacja fotograficzna- nieobligatoryjnie.


 

Opłaty


Wydanie zezwolenia dla jednostek budżetowych - zwolnione z opłaty (na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP(poprzez formularz pismo ogólne w załączniku wypełniony i podpisany druk wniosku) opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.


Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce