A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Udostępnianie innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie do wglądu dokumentów

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
 
 

Czas realizacji


7 dni

  

Wymagane dokumenty


Wniosek należy złożyć na formularzach urzędowych, oznaczonych symbolami: P i P7, dostępnych na stronie internetowej.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, wymagane jest aby wniosek opatrzony został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

  

Opłaty


Opłaty na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tabele o numerach 10 i 16). Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr… lub za pomocą karty płatniczej w pokoju 210.

  

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, organ wydaje decyzję administracyjną.

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Wniosek dotyczy udostępniania do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów (np. rzeczoznawcy majątkowi), jak również udostępniania kopii innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niewymienionych we wnioskach: P1, P2 i P5 (np. kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków w wersji drukowanej).

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce